Úvod
Služby
Kontakt
Odporúčanie
Čistiareň Viesta je mladá firma poskytujúca kvalitné služby v obore chemického čistenia šatstva a prania bielizne.
Naši zamestnanci s viac ako 30 ročnou praxou v obore, a spolu s modernou technikou a kvalitnými strojmi, enormne znásobujú kvalitu odvedenej práce a tým aj spokojnosť Vás, našich zákazníkov.
Snažíme sa, aby naše moto „... s nami začína deň v čistom “, nezostalo iba motom, ale stalo sa symbolom Viesty, nakoľko našou prvoradou prioritou je spokojnosť naších zákazníkov.


Váš tým Viesta.Reklamačný poriadok

Vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom v platnom znení.

 • Ak sa vyskytne na veci chyba spôsobená úpravou, má občan právo chybu reklamovať.
 • V súlade s § 654 ods.2 Občianskeho zákonníka organizácia zodpovedá za chyby, ktoré má vykonaná úprava pri prevzatí veci zákazníkom ako aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote.
 • Podľa § 654 Občianskeho zákonníka reklamácia sa musí uplatniť v záručnej dobe, ktorá je 3 mesiace od prevzatia zákazky v organizácií.
 • Organizácia zodpovedá aj za chyby, ktorých príčinou je chybnosť veci, ktorá má byť upravená, či nevhodnosť pokynov a požiadaviek zákazníka, pokiaľ ho na chybnosť veci či nevhodnosť pokynov neupozornila.
 • Organizácia upozorňuje na chybnosť veci, ktorá má byť upravená a za ktorú nenesie zodpovednosť:
  • Chyby upravených zákaziek, ktorých podstata spočíva vo vlastnostiach materiálu pred úpravou, ako nedostatočná stálosť vyfarbenia v rozpúšťadle doporučenej údržby, ďalej porušenie farby poveternostnými vplyvmi a nosením na mechanicky viac namáhaných miestach/predlaktie, golier, rameno od remeňa taška, sedacie časti a pod./, vyplavenie poškodenej farby v rozpúšťadle a tým spôsobenie nerovnomernosti farebnosti po úprave.
  • Chyby a poškodenia upravených zákaziek neoznačených výrobcom a zákaziek, ktoré ne sú označené symbolikou údržby.
  • Za zmenu farby škvŕn alebo ich zvýraznenia po chemickom čistení, neodstrániteľnosť bez poškodenia materiálu.
  • Nesprávna kombinácia použitého lepidla na nelepkových ozdobách alebo nesprávne použitie spôn, zdrhovadiel, gombíkov a pod., ich rozpustenie pri úprave, nesprávna fixácia nalepovanej výstuže.
 • Záručná lehota 3 mesiace začína plynúť prevzatím veci z organizácie. Po tejto lehote právo zodpovednosti za chybu zanikne. Reklamovať možno len vec, ktorá má všetky vlastnosti získané úpravou a nie je užívaná alebo nosená.
 • Ak je upravená chybne, zákazník má právo na bezplatné odstránenie v dodacej lehote, najneskôr do 10 dní. V sporných prípadoch, ktoré vyžadujú znalecký posudok, sa vyriešenie reklamácie predlžuje na dobu potrebnú na vydanie odborného stanoviska.
 • Ak sa chyba nedá odstrániť alebo u organizácia neodstránila v určenej lehote, má právo zákazník na: primerané zníženie ceny služby alebo zrušenie zmluvy.
 • Zákazník je povinný vyzdvihovať si vec najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si vec vyzdvihnúť, inak má organizácia právo vec predať.
 • Organizácia zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila. Zodpovednosti za škodu sa zbaví vtedy, ak dokáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v organizácií alebo bola spôsobená vlastným konaním poškodeného.
 • Organizácia hradí skutočnú škodu finančným vyrovnaním alebo po vzájomnej dohode so zákazníkom sa škoda vysporiada uvedením veci do predchádzajúceho stavu.
 • Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia veci, s prihliadnutím na opotrebovanie veci a dobu jej životnosti.
 • V prípade nedodržania dohodnutej dodacej lehoty má zákazník právo na zľavu z ceny vo výške 10% za každý začatý týždeň, najviac 30%.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.04.2010